Anunț inițiere procedură concesionare imobil

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA SĂUCEȘTI, localitatea Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, cod fiscal 4455595, telefon 0234 215.131, fax 0234 215.218, e-mail public@primariasaucesti.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Spațiu din imobilul – Dispensar uman, având o suprafață de 28,09 mp, situat în satul Săucești, str. Salcâmului, nr. 3, comuna Săucești, județul Bacău, imobil aflat în domeniul public al comunei Săucești. Concesionarea se face conform OUG nr. 57/2019, precum și conform Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 97 din 05.10.2020, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 124 din 17.12.2020.
3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se ridică, contra cost, de la Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei Comunei Săucești sau se solicită prin e-mail la adresa public@primariasaucesti.ro
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei Comunei Săucești, localitatea Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, tel: 0234 215 131, e-mail: public@primariasaucesti.ro.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 de lei și se poate achita cu ordin de plată la Trezoreria operativă Municipiul Bacău în contul RO 94TREZ0615006XXX000210, sau în numerar la casieria Primăriei Comunei Săucești
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/01/2021, ora 10:00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01/02/2021, ora 10:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartiment Registratură, Informare Publică, Stare Civilă și Arhivă din cadrul primăriei Comunei Săucești, localitatea Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău. Ofertele pot fi transmise și prin poștă.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02/02/2021, ora 10.00, Primăria comunei Săucești, localitatea Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bacău, Secția a II-a civilă și de contencios administrativ și fiscal. Municipiul Bacău str. Ștefan cel Mare nr. 4, fax: 0234 525 211, e-mail registratură: tr-bacau-reg2@just.ro


  Nume Data Fisier
anexe concesionare 05/10/2020 Descarcă
HCL nr.97 05/10/2020 Descarcă
HCL nr.124 05/10/2020 Descarcă