Conform  Anuarului Statistic 2013 editat de Direcţia de Statistică Bacău, valoarea numerică a populaţiei Comunei Săuceşti  se ridica la 5 343 locuitori, în creştere faţă de recensământul populaţiei anterior (2002) când au fost înregistraţi   4 083 locuitori.

Din punct de vedere confesional, marea majoritate a locuitorilor sunt ortodocşi (78,91%) , 14,54% romano-catolici dar există şi reprezentanţi ai unor minorităţi religioase 1,25 % şi necunoscută.

Din punct de vedere etnic situaţia este următoarea : români 94,25 %, necunoscută 5,28 % şi alte etnii 0,46 %.

Conform Anuarului Statistic editat de Direcţia de Statistică Bacău 2013, evoluţia principalilor indicatori statistici este după cum urmează :

    Evoluţia numerică a populaţiei stabile pe sexe

Specificaţie    2007  2008   2009   2010     2011    2012
Masculin    2 355  2 396   2 480   2 552     2 603    2 712
Feminin    2 353  2 394   2 416   2 475     2 528    2 631
TOTAL    4 708  4 780   4 896   5 027     5 131    5 343

    Structura populaţiei stabile după etnie

  Nr.total loc.   Români Necunoscută  Alte etnii  
Săuceşti   5 343      94,25%       5,28%      0,46%       2

    Structura populaţiei stabile după religii

  Nr.total loc. Ortodoxă Romano-catolică Necunoscută Alteculte
Săuceşti   5 343   78,91 %    14,54%    5,28%  1,25%  

Conform studiului datelor înregistrate se poate observa o creştere constantă pe parcursul anilor evaluaţi până în anul 2011, fapt îmbucurător în condiţiile unei scăderi generale a numărului locuitorilor.

    Mişcarea naturală a populaţiei

ü Natalitatea reprezintă numărul nou născuţilor vii la 1000 de locuitori/an, numeric situaţia se prezintă astfel :

Anul    2007    2008   2009   2010   2011  2012
Nr.născuţi      44      38     50     44     57     48

        Conform datelor numerice rezultă o rată a natalităţii de :

Anul   2007     2008    2009   2010   2012   2012
Rata (%)    9,5      8,2     10,5     9,4    11,9    9,6

ü Mortalitatea reprezintă numărul decedaţilor la 1000 locuitori/an, numeric cazurile de deces se prezintă :

Anul    2007   2008   2009    2010   2011  2012
Nr.decedaţi      61     47     78      58     63    70

Din calculele făcute rezultă o rată a mortalităţii de :

Anul   2007   2008   2009    2010   2011  2012
Rata  %    13      9,8   15,9    11,5    12,3  13,1

ü Sporul natural reprezintă indicatorul demografic obţinut prin raportul dintre natalitate şi mortalitate; pentru Comuna Săuceşti acesta prezintă valorile:

Anul    2007   2008    2009    2010   2011   2012
Spor nat.      -17     -9     – 28      -14     -24    – 34

ü Mişcarea migratorie este indicatorul de bază al deplasărilor populaţiei din sau în afara localităţilor în cazul de faţă al Comunei Săuceşti, acesta este reprezentat în principal din două componente: emigrări (deplasări înafară –pecări) şi imigrări (veniri în localitate). În general aceste deplasări sunt efectuate în scopul locului de muncă şi au un carater sezonier de lungă sau scurtă durată. Important în studiul mişcării migratorii  stabiliri cu redinţă şi plecările cu reşedinţă.

Anul    2007    2008  2009   2010   2011  2012
stabiliri      26       15     7     13     11    10
plecări      24      22     25     24     31    26

         Fluxuri migratorii determinate de schimbarea domiciliului:

Anul    2007    2008   2009   2010   2011  2012
Stabiliri cu dom.    172      183    220    199     312   221
Plecări cu dom.     71      48      76      69     86     83

ü Nupţialitatea este în sens larg dată de numărul şi rata căsătoriilor ce sunt înregistrate la nivelul administraţiei locale în cadrul fiecărui an.

Anul    2007    2008   2009    2010   2011   2012
căsătorii pemedii        21       21       20        19       24       16
rata la 1000locuitori/an      4,5       4,4       4,1       3,8       4,7       3,0

ü Divorţialitatea este dată de numărul cazurilor de despărţiri ale cuplurilor matrimoniale înregistrate la nivelul administraţiei locale în cadrul fiecărui an.

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Divorţuri pe medii     3    8     6    11     3     7
rata la 1000loc / an    0,69 1,67   1,22   2,18    0,58   1,81

Locuinţele

    Stabilirea populaţiei într-un teritoriu este materializată prin locuinţela existente, număr, felul construcţiei, gradul de dotare cu utilităţi etc.

    La nivelul anilor luaţi în studiu, pe tip de proprietate  acest îndicator se prezintă astfel:

Anul    2007    2008    2009   2010    2011    2012
Proprietatede stat        4        4      347        381      381        381
Proprietateprivată     1 653     1 713    1 381    1 479     1 536    1 556
Total    1 657    1 717   1 728   1 860    1 917   1 937

Până la sfârşitul anului de recenzare a populaţiei şi locuinţelor au fost finalizate încă 21 locuinţe în cadrul proprietăţii private.

Suprafaţa locuibilă la sfârşitul anului

anul    2007    2008   2009   2010   2011    2012
Prop. de stat      138      138   9 399  10 317  10 317 10 317
Prop priv. 59 601 64 623 56 827  63 735  67 364  69 036
TOTAL 59 739 64 761 66 226  74 052  77 681  79 353